Werking Septische Put

In een septische put worden de bezinkbare deeltjes van de vloeistof gescheiden door de zwaartekracht. Door een aenoroob of bacterieel rottingsproces wordt een deel van de bezonken deeltjes verteert en de vloeistof wordt geloosd in het aangesloten rioleringsstelsel of een waterzuiveringsinstallatie. De vaste materie die dan overblijft, zinkt langzaam naar de bodem.

Lees méér >>>

Septische Put verplicht ?

In het verleden werden huizen standaard uitgerust met een septische put, omdat het afvalwater anders ongezuiverd terechtkwam in grachten en beken. De putten waren een noodzaak om het huishoudelijk afvalwater toch minimaal te zuiveren.Toen vanaf de jaren ‘60 de RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) het grootste deel van ons afvalwater begonnen te zuiveren, werd de septische put als nadelig beschouwd omdat deze het afvalwater reeds deels zuiverde en zo de taak van de RWZI’s voor een stuk overnam. Septische putten werden dus niet meer verplicht geplaatst en soms zelfs buiten dienst gesteld.

Lees méér >>>

Septische Put ledigen

Ondervindt u geurhinder, vliegjes, verstoppingen of loopt uw septische put over, dan moet deze geledigd worden. Een septische put ledigen (beerput) laat je best jaarlijks reinigen. Zo voorkom je aanslibbing en verstoppingen. Best laat je dit uitvoeren door hiertoe gespecialiseerde firma's. Kijk hier en vind een firma in je buurt.

Lees méér >>>

Septische Put

Septische put (of septic tank) Het systeem bestaat uit een gecompartimenteerde tank. Bij gebruik van de tank als hoofdzuivering wordt het effluent van de tank direct geloosd op oppervlaktewater. Het geniet de voorkeur de tank te gebruiken als voorbehandeling waarbij het effluent van de tank wordt afgevoerd naar een navolgende behandelingstrap. Zuiveringsproces: Hoofdzakelijk fysisch-chemische afscheiding van bezinkbare en drijvende bestanddelen uit de waterige fase door sedimentatie, flotatie, floculatie en sorptie. Een gedeelte van de organische fractie van het afgescheiden slib wordt anaëroob biologisch afgebroken gedurende de opslag in de tank.

`